top of page

Tidigare projekt

Här nedan kan du hitta några exempel på våra tidigare projekt. 

Förbättra kundernas välbefinnande under väntetid på banken

Detta konsulteringsprojekt baserades på antagandet att minskningar av arbetskraften i banker orsakar frustration för både kunder och personal och att detta kommer att påverka bankernas lönsamhet negativt på lång sikt. Academic Business Consultings uppdrag var att utföra en kundundersökning åt en bank för att hitta lösningar som kunde minska frustrationen hos kunderna. Den empiriska delen av undersökningen bestod av ca. 300 frågeformulär och 25 djupare intervjuer. Fem av dessa intervjuer var jämförelser med liknande tjänsteleverantörer. Projektets resultat var en skriftlig rapport baserad på kundundersökningen. Rapporten inkluderade nio rekommendationer för banken.

Man Looking Out the Window
Laptop and Computer Mouse

Utveckling av marknadsförings- och försäljningsstrategier för ett B2B-företag

I det här konsulteringsprojektet har konsulterna blivit ombedda att utveckla en marknadsförings- och försäljningsstrategi för ett företag som bedriver affärsverksamhet. Kunden behövde en effektiv marknadsförings- och försäljningsstrategi för en ny produkt som skulle lanseras. Projektet delades upp i två delar; Den första delen bestod av en teoretisk ram och metod för analysen och den andra delen var den faktiska empiriska studien som bestod av kvalitativa intervjuer. Den empiriska studien bestod av intervjuer med åtta noggrant utvalda respondenter från olika potentiella kundföretag på segmentmarknaden. Intervjuerna gav en hel del information om segmentmarknadens förväntningar och behov. Efter analysen av forskningsmaterialet genomförde konsulterna en sexstegsguide inklusive användningen av den utvecklade strategin och några råd om hur man genomför det. Konsulten samlade in den information de fick i en omfattande slutrapport.

Break from Reading

Studerandes val av försäkringsbolag

Kunden, ett försäkringsbolag, ville veta vilka faktorer som påverkar studeranden när de väljer sitt försäkringsbolag. Syftet med konsulteringsprojektet var att beskriva och analysera faktorer som påverkar studerandes val av försäkringsbolag och att ge försäkringsbolaget information som hjälper dem att effektivt nå den specifika målgruppen. För att noggrant undersöka detta problem genomförde konsulterna en undersökning där 200 studeranden ombads svara på frågor om faktorer som påverkar deras val av försäkringsbolag och om faktorer som de uppskattar i sina försäkringsbolag. Projektet delades upp i två delar; en teoretisk del bestående av en översyn av befintlig litteratur och en empirisk del bestående av en undersökning. Projektets slutresultat presenterades i en skriftlig rapport utifrån resultaten från undersökningen och relevanta teorier från litteraturen. Konsulterna visade också klart resultatet i rapporten genom att genomföra undersökningsresultaten på befintliga marknadsföringsmodeller.

Kundundersökning: Uppfattning om företagets image

Kunden, ett auktionshus, begärde en bildundersökning som skulle klargöra kundernas uppfattning om företaget. Auktionshuset var på väg att vidareutveckla sina tjänster, och detta projekt skulle också fungera som grund för den utvecklingen. Konsultprojektet delades upp i två faser, en teoretisk och en empirisk. Den teoretiska fasen bestod av en litteraturstudie och översyn av nyckelpunkterna från litteraturen. Denna litteraturstudie fungerade som utgångspunkt för den empiriska delen där konsulten skapade ett frågeformulär tillsammans med arbetsgivaren. Frågeformuläret skickades till 555 kunder, och av dessa returnerades 174. Dessa svar analyserades och resultaten presenterades för arbetsgivaren. Undersökningen resulterade i en tydligare bild av auktoriserad bild av auktionshuset, och konsulterna kunde också ge arbetsgivaren ytterligare rekommendationer som skulle förbättra den uppfattade bild- och servicekvaliteten för sina kunder.

Blue Sky
bottom of page