Projekt

Vi utmanar oss själva för att hjälpa beslutsfattare på olika nivåer i alla affärssituationer, oavsett kundens storlek och kärnverksamhet. Vi är stolta över att säga att Academic Business Consulting sedan starten har framgångsrikt levererat över 450 projekt.
 

Kundförfrågan om hur man förbättrar kundernas välbefinnande under bankens
väntetid


Detta konsulteringsprojekt baserades på antagandet att minskningar av arbetskraften i
banker orsakar frustration för både kunder och personal och att detta kommer att påverka
bankernas lönsamhet negativt på lång sikt. Academic Business Consultings uppdrag var
att utföra en kundundersökning åt en bank för att hitta lösningar som kunde minska
frustrationen hos kunderna. Den empiriska delen av undersökningen bestod av ca. 300
frågeformulär och 25 djupare intervjuer. Fem av dessa intervjuer var jämförelser med
liknande tjänsteleverantörer. Projektets resultat var en skriftlig rapport baserad på
kundundersökningen. Rapporten inkluderade nio rekommendationer för banken.
Kundundersökning: Uppfattning om företagets image


Kunden, ett auktionshus, begärde en bildundersökning som skulle klargöra kundernas
uppfattning om företaget. Auktionshuset var på väg att vidareutveckla sina tjänster, och
detta projekt skulle också fungera som grund för den utvecklingen. Konsultprojektet

delades upp i två faser, en teoretisk och en empirisk. Den teoretiska fasen bestod av en
litteraturstudie och översyn av nyckelpunkterna från litteraturen. Denna litteraturstudie
fungerade som utgångspunkt för den empiriska delen där konsulten skapade ett
frågeformulär tillsammans med arbetsgivaren. Frågeformuläret skickades till 555 kunder,
och av dessa returnerades 174. Dessa svar analyserades och resultaten presenterades
för arbetsgivaren. Undersökningen resulterade i en tydligare bild av auktoriserad bild av
auktionshuset, och konsulterna kunde också ge arbetsgivaren ytterligare
rekommendationer som skulle förbättra den uppfattade bild- och servicekvaliteten för sina
kunder.
Kundundersökning: Faktorer som påverkar elevernas val av försäkringsbolag


Kunden, ett försäkringsbolag, ville veta vilka faktorer som påverkar eleverna när de väljer
sitt försäkringsbolag. Syftet med konsultverksamheten var att beskriva och analysera
faktorer som påverkar elevernas val av försäkringsbolag och att ge försäkringsbolaget
information som hjälper dem att effektivt nå den specifika målgruppen. För att noggrant
undersöka detta problem genomförde konsulterna en undersökning där 200 svarande
ombads svara på frågor om faktorer som påverkar deras val av försäkringsbolag och om
faktorer som de uppskattar i sina försäkringsbolag. Projektet delades upp i två delar; en
teoretisk del bestående av en översyn av befintlig litteratur och en empirisk del bestående
av en undersökning. Projektets slutresultat presenterades i en skriftlig rapport utifrån
resultaten från undersökningen och relevanta teorier från litteraturen. Konsulterna visade
också klart resultatet i rapporten genom att genomföra undersökningsresultaten på
befintliga marknadsföringsmodeller.
Utveckling av marknadsförings- och försäljningsstrategier för ett B2B-företag


I det här konsulteringsprojektet har konsulterna blivit ombedda att utveckla en
marknadsförings- och försäljningsstrategi för ett företag som bedriver affärsverksamhet.
Kunden behövde en effektiv marknadsförings- och försäljningsstrategi för en ny produkt
som skulle lanseras. Projektet delades upp i två delar; Den första delen bestod av en
teoretisk ram och metod för analysen och den andra delen var den faktiska empiriska
studien som bestod av kvalitativa intervjuer. Den empiriska studien bestod av intervjuer

med åtta noggrant utvalda respondenter från olika potentiella kundföretag på
segmentmarknaden. Intervjuerna gav en hel del information om segmentmarknadens
förväntningar och behov. Efter analysen av forskningsmaterialet genomförde konsulterna
en sexstegsguide inklusive användningen av den utvecklade strategin och några råd om
hur man genomför det. Konsulten samlade in den information de fick i en omfattande
slutrapport.

© 2018 | Oy SHH Academic Business Consulting Ab | Perhonkatu 9, PL 479, 00101 Helsinki | info@academicbusinessconsulting.fi